Privacyverklaring

Privacyverklaring

Algemeen

De privacyverklaring verduidelijkt waarom Mater Dei vzw persoonsgegevens verzamelt en hoe hiermee omgegaan wordt. Mater Dei vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook GDPR genoemd.


Dit betekent dat wij:

• persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

• verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer deze nodig is. Deze toestemming kan te allen tijde terug ingetrokken worden;

• passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen;

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• de rechten omtrent persoonsgegevens respecteren.


Bij vragen over deze privacyverklaring kan steeds contact opgenomen via de volgende contactgegevens: Mater Dei vzw, Molenhofstraat 31, 1670 Heikruis, info@materdei-wzc.be, tel. 02/396.12.60.

Het transparantiebeginsel vereist dat alle informatie of communicatie met betrekking tot een gegevensverwerking gemakkelijk toegankelijk en te begrijpen is.


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door Mater Dei vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

• de gevraagde dienstverlening te kunnen verstrekken;

• de werking van de organisatie mogelijk te maken;

• het versturen van noodzakelijke en/of nuttige informatie en uitnodigingen;

• het bekomen van subsidiëring door de overheid;

• voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


Welke gegevens worden verwerkt ?

• Gegevens van personen op de wachtlijst woonzorgcentrum, centrum kortverblijf en dagverzorgingscentrum;

• gegevens van gebruikers woonzorgcentrum, centrum kortverblijf en dagverzorgingscentrum;

• gegevens van sollicitanten voor vaste job, vervangingsjob  en studentenjob;

• gegevens van medewerkers, vervangers, jobstudenten en stagiairs;

• gegevens van vrijwilligers;

• gegevens van bestuurders en algemene vergadering.


Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens die Mater Dei vzw verwerkt, worden enkel gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het verstrekken van de dienst waarvoor zij verzameld werden of indien er een wettelijke basis of verplichting voor geldt. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Mater Dei vzw deelt geen persoonsgegevens met partijen die gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Mater Dei vzw verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Mater Dei vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en respecteert de wettelijke termijn.


Beveiliging van gegevens

Mater Dei vzw neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.


Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen. Tevens kan bezwaar (verzet) gemaakt worden tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Dit heeft impact op het al dan niet verlenen van de dienst. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken en dit binnen de 30 dagen. Er geldt een uitzonderingsgrond op het verstrekken van informatie indien dit onevenredig veel moeite kost.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens neem dan contact met ons op. Als Mater Dei vzw geen gehoor geeft aan uw klacht binnen de 30 dagen nadat de klacht ontvangen werd, kan de klacht ingediend worden bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Archivering

Er kan een verdere verwerking gebeuren met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Dit wordt niet beschouwd als onverenigbaar met de aanvankelijke doeleinden. In dit kader mogen persoonsgegevens langer bewaard worden.


Wijziging privacyverklaring

Mater Dei vzw kan haar privacyverklaring wijzigen. De wetgeving is in volle ontwikkeling waardoor deze een impact kan hebben op deze privacyverklaring. De laatste wijziging gebeurde op 9 december 2018.


Contactinformatie GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit)

Meer informatie over privacy en GDPR kan u vinden op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.